અન્ય સાહિત્ય

Enable your computer for Gujarati typing- it is very easy!!! (ઈન્સ્ટોલેશન કરવા માટેની સૂચનાઓ . ગુજરાતીમાં!!!!)

આરોગ્યપર ટુંકી પુસ્તક - રાજેશ પટેલ, યોગ શિક્ષક.

ગુજરાતીજનોનો મહારોગ: હ્રદયરોગ અને અટકાવ

આજનો જોખમી રોગ: ડાયાબીટિસ (મઘુપ્રમેહ)

સમતોલ શાકાહાર

સલામત કસરત અને સ્વાસ્થ્ય

Google ગુજરાતીમાં!


Contact me: Send an email to