ગુજરાતી કવિઓ
ગુજરાતી ગઝલ
અન્ય સાહિત્ય કવિલોક બ્લોગ
ગુજરાતી ગીત-કવિતા
ભજન-કિર્તન ગુજરાતી વેબસાઇટ્સ લેખ-નિબંધ

Typing Gujarati on your computer is easy. Click here to get started.

Comments, Suggestions, Feedback

Kavilok Blog (ગુજરાતીમાં)

ગુજરાતી ગઝલો

ગુજરાતી મુક્તકો

ગુજરાતી ભજનો

હાસ્ય / જોક્સ

How to Invest in India

Typing Gujarati on your computer is easy. Click here to learn.
ઈન્સ્ટોલેશન કરવા માટેની સૂચનાઓ . ગુજરાતીમાં!!!!


નંદકુમાર પાઠક (Nandkumar Pathak)

          જન્મ: જાન્યુઆરી 25, 1915

મારે આંગણિયે મંજરીઓ મૉરી ના.. 

        

મારે આંગણિયે મંજરીઓ મૉરી ના મૉરી ના.

       

રૂપનો  દરબાર  ભરી  બેઠો  વસંતરાજ

નાચી રહી લહેરીઓ રીઝવતી રંગરાજ

એ તો જોતી’તી તોય જરી ડોલી ના ડોલી ના… મારે..

           

ફૂલ ફૂલની વાત સુણી ડોલે વસંતરાજ

રમવાને  રંગ  ફાગ  તેડે  એ  રંગરાજ   

એણે હૈયાની વાત જરી ખોલી ના ખોલી ના… મારે..

           

રેલાયો રંગ ચઢ્યો ધરતીને અંગ રે

લહેરાતાં રૂપને  ભીંજવતો જાય એ

હો એણે ઘૂંઘટની પાળ જરી તોડી ના તોડી ના… મારે..

           

નંદકુમાર પાઠક