ગુજરાતી કવિઓ
ગુજરાતી ગઝલ
અન્ય સાહિત્ય કવિલોક બ્લોગ
ગુજરાતી ગીત-કવિતા
ભજન-કિર્તન ગુજરાતી વેબસાઇટ્સ લેખ-નિબંધ

Typing Gujarati on your computer is easy. Click here to get started.

Comments, Suggestions, Feedback

Kavilok Blog (ગુજરાતીમાં)

ગુજરાતી ગઝલો

ગુજરાતી મુક્તકો

ગુજરાતી ભજનો

હાસ્ય / જોક્સ

How to Invest in India

Typing Gujarati on your computer is easy. Click here to learn.
ઈન્સ્ટોલેશન કરવા માટેની સૂચનાઓ . ગુજરાતીમાં!!!!


Sureshbhai Jani

A Forceful Promoter of Gujarati on the Internet

Sureshbhai Jani is a  powerful contributor of content on Kavilok website as well as on Kavilok blog. You can see his work by visiting following websites/blogs


ગુજરાતી સારસ્વત પરિચય
http://sureshbjani.wordpress.com/parichay/
ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય
http://gujpratibha.wordpress.com/
કાવ્યસૂર
http://kaavyasoor.wordpress.com/
લયસ્તરો
http://layastaro.com/
અંતરની વાણી
http://antarnivani.wordpress.com/antar_vani/
સર્જન સહીયારું
http://sarjansahiyaaru.wordpress.com/
કવિલોક
http://pateldr.wordpress.com/
કલરવ ...  બાળકોનો...
http://rajeshwari.wordpress.com/
હાસ્ય દરબાર
http://dhavalrajgeera.wordpress.com/