ગુજરાતી કવિઓ
ગુજરાતી ગઝલ
અન્ય સાહિત્ય કવિલોક બ્લોગ
ગુજરાતી ગીત-કવિતા
ભજન-કિર્તન ગુજરાતી વેબસાઇટ્સ લેખ-નિબંધ

Typing Gujarati on your computer is easy. Click here to get started.


Kavilok Blog (ગુજરાતીમાં)

ગુજરાતી ગઝલો

ગુજરાતી મુક્તકો

ગુજરાતી ભજનો

હાસ્ય / જોક્સ

Stock trading book

Typing Gujarati on your computer is easy. Click here to learn.
ઈન્સ્ટોલેશન કરવા માટેની સૂચનાઓ . ગુજરાતીમાં!!!!

ઉદયન ઠક્કર (Kavi Udayan Thakkar)

જલપરીઓનો ગરબો

 

જલપરીઓનું એવું, બાઇ જલપરીઓનું એવું:

ફરરર ફરરર તરવું, જાણે દરિયાનું પારેવું!

એક જલપરી વડવાનલની સ્મ્રુતિઓ જેવું હસતી

કદીક, એકલ રાતોમાં આંખેથી મોતી ઝરતી.

જલપરીઓનું એવું, બાઇ--

 

બિનવિશ્વાસુ, પીળી જલપરી, રાતના સાડા બારે

જુદા જુદા કોળી જવાનનાં સમણાંઓ શણગારે!

જલપરીઓનું એવું, બાઇ--

 

અળગી થ ઇ ટોળાથી, લીલી પરી વિચારે છાનું:

’શું છે આ દરિયો ને ટોળું? શું છે આ તરવાનું?’

જલપરીઓનું એવું, બાઇ--

 

છીપલું સમજી, તળિયે એણે નાખી દીધું જેને,

હતું રતન અણમોલ - એટલું સોનપરીને કહે ને !

જલપરીઓનું એવું, બાઇ--

 

શિશુવ્રુંદને જણે,  તરે, ને પરપોટાથી ખેલે..

એક જલપરી આવી રીતે જીવનને સંકેલે !

જલપરીઓનું એવું, બાઇ--

 

સુંદર પરીઓ ચાલી, સમદરતટ પર રમવા ગરબો,

વ્રુધ્ધ પરીના હ્રદયે, રૂમઝૂમ રાતે, સહેજ ઉઝરડો..

જલપરીઓનું એવું, બાઇ--

 

શ્વેત પરીને નદી-ડુંગરો જોવાના બહુ કોડ..

ચાલ, જલપરી ! જોવી હો દુનિયા, તો દરિયો છોડું !

ફરરર ફરરર તરવું, જાણે દરિયાનું પારેવું!

જલપરીઓનું એવું, બાઇ જલપરીઓનું એવું.


Some more poems of Udayan Thakkar on Dhaval Shah's Website:

એક પ્રશ્નપત્ર
જોયા છે
કોઈ હથોડી છે?
મથુરાદાસ જેરામ  -1, 2 and 3