ગુજરાતી કવિઓ
ગુજરાતી ગઝલ
અન્ય સાહિત્ય કવિલોક બ્લોગ
ગુજરાતી ગીત-કવિતા
ભજન-કિર્તન ગુજરાતી વેબસાઇટ્સ લેખ-નિબંધ

Typing Gujarati on your computer is easy. Click here to get started.


Kavilok Blog (ગુજરાતીમાં)

ગુજરાતી ગઝલો

ગુજરાતી મુક્તકો

ગુજરાતી ભજનો

હાસ્ય / જોક્સ

Typing Gujarati on your computer is easy. Click here to learn.
ઈન્સ્ટોલેશન કરવા માટેની સૂચનાઓ . ગુજરાતીમાં!!!!

Investing In India

હરિહર ભટ્ટ (Kavi Harihar Bhatt) 

એક જ દે ચિનગારી

         

એક જ દે ચિનગારી  મહાનલ !

એક જ દે ચિનગારી.

         

ચકમક લોઢું ઘસતાં ઘસતાં

ખરચી જિંદગી સારી;

જામગરીમાં તણખો ન પડ્યો

ન ફળી મહેનત મારી…  મહાનલ ..

          

ચાંદો સળગ્યો, સૂરજ સળગ્યો,

સળગી આભ અટારી;

ના સળગી એક સગડી મારી

વાત વિપતની ભારી … મહાનલ ..

                

ઠંડીમાં મુજ  કાયા  થથરે,

ખૂટી ધીરજ મારી;

વિશ્વાનલ! હું અધિક ન માગું,

માગું એક ચિનગારી … મહાનલ ..

              

હરિહર ભટ્ટ  

જન્મ: મે 1, 1885

અવસાન: માર્ચ 13, 1978