ગુજરાતી કવિઓ
ગુજરાતી ગઝલ
અન્ય સાહિત્ય કવિલોક બ્લોગ
ગુજરાતી ગીત-કવિતા
ભજન-કિર્તન ગુજરાતી વેબસાઇટ્સ લેખ-નિબંધ

Typing Gujarati on your computer is easy. Click here to get started.

Comments, Suggestions, Feedback

Kavilok Blog (ગુજરાતીમાં)

ગુજરાતી ગઝલો

ગુજરાતી મુક્તકો

ગુજરાતી ભજનો

હાસ્ય / જોક્સ

How to Invest in India

Typing Gujarati on your computer is easy. Click here to learn.
ઈન્સ્ટોલેશન કરવા માટેની સૂચનાઓ . ગુજરાતીમાં!!!!


દિનેશ કોઠારી (Dinesh Kothari)


અઢળક ઢળિયો રે શામળિયો

દિનેશ કોઠારી

         

અઢળક ઢળિયો રે શામળિયો

          

‘અઢળક ઢળિયો રે શામળિયો’

ચપટી તાંદુલ વેર્યા ત્યાં તો મબલખ મોલે લળિયો!

    

ખુલ્લાં ખાલીખમ ખેતર તે

આજ ઝૂમતાં ડૂંડે,

લુખ્ખી જે લયલીન હવા તે

ગુંજન કરતી હૂડે,

જર્જર શુષ્ક ધરાને ફરીથી જોબન-અવસર મળિયો!

            

ઊંચે આભ નીચે જલથલમાં

આ તે કશી નવાઈ,

જ્યાં જ્યાં નજર ફરે તે સઘળું

સાવ ગયું પલટાઈ,

ભેંકાર હતો જે ભૂત હુંય તે દેવલોકમાં ભળિયો!

             

દિનેશ કોઠારી