ગુજરાતી કવિઓ
ગુજરાતી ગઝલ
અન્ય સાહિત્ય કવિલોક બ્લોગ
ગુજરાતી ગીત-કવિતા
ભજન-કિર્તન ગુજરાતી વેબસાઇટ્સ લેખ-નિબંધ

Typing Gujarati on your computer is easy. Click here to get started.

Comments, Suggestions, Feedback

Kavilok Blog (ગુજરાતીમાં)

ગુજરાતી ગઝલો

ગુજરાતી મુક્તકો

ગુજરાતી ભજનો

હાસ્ય / જોક્સ

How to Invest in India

Typing Gujarati on your computer is easy. Click here to learn.
ઈન્સ્ટોલેશન કરવા માટેની સૂચનાઓ . ગુજરાતીમાં!!!!


ભોજો (Bhojo)

જન્મ 1785

અવસાન 1825

ભોજો « ગુજરાતી સારસ્વત પરિચય

પ્રાણિયા! ભજી લે ને કિરતાર -

Filed by સુરેશ જાની @ 6:59 pm

પ્રાણિયા! ભજી લે ને કિરતાર, આ તો સ્વપ્નું છે સંસાર.

ધન દોલત ને માલ-ખજાના, પુત્ર અને પરિવાર,
તે તો તજીને તું જઇશ એકલો, ખાઇશ જમનો માર રે.
- પ્રાણિયા!

ઊંચી મેડી ને અજબ ઝરૂખા, ગોખ તણો નહીં પાર,
કોટિધ્વજ ને લક્ષપતિ, એનાં બાંધ્યાં રહ્યાં ઘરબાર રે.
- પ્રાણિયા!

ઉપર ફરેરાં ફરફરે ને , હેઠે શ્રીફળ ચાર.
ઠીક કરીને ઠાઠડીમાં ઘાલ્યો, પછે વાંસે પડે પોકાર રે.
- પ્રાણિયા!

સેજ-તળાયું વિના સૂતો નહિ, ને કરતો હુન્નર હજાર,
ખોરી ખોરીને ખૂબ જલાયો, જેમ લોઢું ગાળે લુહાર રે.
- પ્રાણિયા!

સ્મશાન જઇને ચેહ ખડકી, ને માથે છે કાષ્ઠનો ભાર,
અગ્નિ મેલીને ઊભાં રહ્યાં, અને નિશ્ચય ઝરે અંગાર રે.
- પ્રાણિયા!

સ્નાન કરીને ચાલી નીકળ્યાં, નર ને વળી નાર,
ભોજો ભગત કે’ દશ દી રોઇને, પછે મેલ્યો વિસાર રે.
- પ્રાણિયા!

- ભોજો