ગુજરાતી કવિઓ
ગુજરાતી ગઝલ
અન્ય સાહિત્ય કવિલોક બ્લોગ
ગુજરાતી ગીત-કવિતા
ભજન-કિર્તન ગુજરાતી વેબસાઇટ્સ લેખ-નિબંધ

Typing Gujarati on your computer is easy. Click here to get started.

Comments, Suggestions, Feedback

Kavilok Blog (ગુજરાતીમાં)

ગુજરાતી ગઝલો

ગુજરાતી મુક્તકો

ગુજરાતી ભજનો

હાસ્ય / જોક્સ

How to Invest in India

Typing Gujarati on your computer is easy. Click here to learn.
ઈન્સ્ટોલેશન કરવા માટેની સૂચનાઓ . ગુજરાતીમાં!!!!

 ડો. દિલીપ મોદી (Dr Dilip Modi)

….. ને સમય છે

એક તું છે, એક હું છું ને સમય છે. - એક.
થાક છે, ચરણો છે, રસ્તો છે, સફર છે. - એક.
કેમ શંકા ને કુશંકાનો અમલ છે ? . - એક.
હા, ઋણાનુબંધની ભીની અસર છે. - એક.
સૌ ચિરંજીવ ખેવનાઓનું ગગન છે. - એક.
આપણી વચ્ચે તો થીજેલો બરફ છે. - એક.
ચાહવા લાયક અજાયબ આ નગર છે. - એક.
આંખ સામે મુક્તિ – બંધનનાં પડળ છે. - એક.
સગપણોનાં- વળગણોનાં કૈં વચન છે. - એક.
છે નદી સંવેદનાની ને ખડક છે. - એક.
આમ જોવા જાવ તો, મંઝિલ તરત છે. - એક.
ધડકનોની ધરતી પર લીલી ગઝલ છે. - એક.

- ડો. દિલીપ મોદી
‘ઉદ્દેશ’ મે – 2005 માંથી સાભાર